Strona głównaO projekcieRekrutacjaKadra projektuGaleriaKontakt

         
   

Realizacja projektu „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dobiegła właśnie końca. Przyszedł czas na uroczyste podsumowanie, którego dokonano 19 listopada 2013r. w Sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

     Projekt „Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc” był realizowany przez ostatnie dwa lata w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział: Pani dr Czesława Kunkiewicz- Waligóra- Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Pan Jan Laskowski- Starosta sierpecki, Pan Marek Gąsiorowski- Wicestarosta, Pan Tadeusz Prokurat- Wójt Gminy Sierpc, Pani Iwona Janiszewska- Przewodnicząca Rady Gminy Sierpc, Pani Barbara Kubacka- Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie  Delegatura w Płocku, Pani Teresa Domagalska- Prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Sierpcu, radni Gminy Sierpc i pracownicy Urzędu Gminy w Sierpcu, dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie- beneficjenci projektu.

Cele i zadania

     Podsumowując projekt, p. Tadeusz Prekurat- Wójt Gminy Sierpc dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się  do realizacji projektu:  koordynatorom, dyrektorom szkół, które wzięły w nich udział, oraz uczniom i ich rodzicom. Podkreślił, że tylko dzięki determinacji wielu osób i bardzo dobrej współpracy udało się wszystko sfinalizować.  Projekt realizowały cztery szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku, Gimnazjum w Borkowie Kościelnym, a także Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym i Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie. Grupę docelową stanowiło 72 uczniów gimnazjów i 48 uczniów klas IV-VI uczących się w szkołach podstawowych.  Kierownikiem projektu była p. Beata Okraszewska. Główny cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenu Gminy Sierpc poprzez organizację zajęć dodatkowych, rozwijanie potencjału młodzieży zdolnej, chcącej rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zwiększenie motywacji, a także podniesienie aspiracji poprzez doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości i opiekę pedagogiczno – psychologiczną.

Ważne zagadnienia

     W czasie uroczystego podsumowania projektu zaproszeni goście zwrócili w swoich prelekcjach uwagę na kilka zagadnień ważnych w perspektywach zrealizowanych działań.  Pani Zdzisława Barankiewicz z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku mówiła o równości szans  kobiet i mężczyzn, podkreślając przy tym znaczenie tego zagadnienia zwłaszcza w edukacji. Równość szans w projektach edukacyjnych to spojrzenie na edukację z perspektywy tego, w jak sposób przygotowuje ona uczniów/ uczennice do pełnienia ról społecznych. Musicie wiedzieć, że wszyscy w jednakowym stopniu, chłopcy i dziewczęta, mają prawo do edukacji i pracy – mówiła prelegentka. Na rolę doradztwa zawodowego w planowaniu kariery zawodowej zwróciła uwagę w swym wystąpieniu dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej p. Anna Sobocińska. Z kolei problem ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych poruszyła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Agnieszka Gorczyca.

Niecodzienne zajęcia

     Uczniowie biorący udział w projekcie sami dokonali podsumowania realizowanych zadań. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego i informatyki dla gimnazjalistów oraz zajęcia wyrównujące dysproporcje i rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy projektu brali też udział w warsztatach edukacyjno- poznawczych zorganizowanych m. in. w Planetarium i Muzeum Przyrodniczym w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach, Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu, Muzeum Techniki w Warszawie, Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, Ogrodzie Zoologicznym w Płocku czy w  Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym w Murzynowie. W celu podsumowania zagadnień ekologicznych poruszanych na zajęciach dodatkowych, dla uczniów Gimnazjum w Borkowie Kościelnym oraz Gimnazjum w Susku zorganizowano Letnie Warsztaty Naukowe. Na miejsce warsztatów wybraną Jastrzębią Górę na polskim wybrzeżu. Dla młodzieży było to niecodzienne połączenie nauki z wypoczynkiem. Wycieczka miała zainspirować młodzież do szukania wiedzy w kontaktach z przyrodą. Tematy zajęć dobrano w taki sposób, by poszerzyć umiejętności objęte szkolnym programem nauczania. Poza tym uczestnicy projektu wskazywali, że w czasie zajęć prowadzonych w ich szkołach starali się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Ciekawe formy zajęć, aktywizujące metody pracy, takie jak choćby gry dydaktyczne, mapy myśli, plakaty, foliogramy, programy edukacyjne sprawiały, że z pozoru zwykłe zajęcia zamieniły się w niecodzienne lekcje, dające uczniom możliwość abstrakcyjnego myślenia, zdobywania aktywności poznawczej i rozwoju własnej osobowości. Dla uczniów szkół z Borkowa Kościelnego, Suska i Bledzewa minione dwa lata były z pewnością niezwykle twórczym i owocnym czasem, który zaprocentuje w przyszłości, a zdobyta wiedza okaże się być może kluczem do ich przyszłości.

 
 

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Letnie Warsztaty Naukowe

Ramowy Program Letnich Warsztatów Naukowych

Warsztaty edukacyjno-poznawcze w Muzeum Techniki w Warszawie i w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

▪ Warsztaty edukacyjno-poznawcze

▪ Konferencja inauguracyjna

Rozpoczęcie naboru uczestników
i uczestniczek do projektu "WIEDZA

 KLUCZEM DO KARIERY DLA
 UCZNIÓW GMINY SIERPC"

   
     
  Dokumenty rekrutacyjne

Rozkłady zajęć

Materiały - rozliczenie zajęć

Szkoły realizujące projekt - prezentacja

Materiały promujące projekt

▪ Informacje prasowe

   
     
  BIURO PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Susk 35
09-200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel. 24 274 84 90
fax 24 275 84 91
wiedzaklucz@gmail.com
www.wiedzaklucz.gmina.sierpc.pl
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego